הליך פשיטת רגל של יחיד (אדם פרטי)

הרפורמה החדשה בפשיטת רגל

בעקבות הרפורמה בהליכי פשיטת רגל, החל מיום 15.9.19 הליכי "פשיטת רגל" כיום נקראים "חדלות פירעון ושיקום כלכלי".

הליך פשיטת הרגל נועד לאפשר לאדם המצוי בחובות, ואשר אינו מסוגל לשלם את כלל חובותיו, לפרוע אותם באופן חלקי ובפריסה מותאמת ליכולותיו הכלכליות ולפתוח דף חדש בחייו הכלכליים לאחר סיום ההליך.

סעיף 1 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח- 2018 מגדיר כמטרה:

  1. להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב.
  2. להשיא את שיעור החוב שייפרע לנושים.
  3. לקדם את שילובו מחדש של החייב היחיד במרקם החיים הכלכליים.

אם כך, מתי אדם שנקלע לחובות יכול לפתוח בהליך פשיטת רגל?

אדם שסך חובותיו עולה על 50,000 ₪.

החוק החדש מסדיר ועושה אבחנה בין שני סוגי חייבים:

  1. חייב שסך חובותיו בין 50,000 ₪ ל- 150,000 ₪ – הליך שיקומו של חייב זה יתנהל בלשכות ההוצאה לפועל.
  2. חייב שסך חובותיו עולים על 150,000 ₪ – הליך שיקומו של חייב זה יתנהל בבית המשפט השלום.

ומה עושה חייב שאינו מסוגל לשלם את חובותיו וסך החובות שלו אינו מגיע ל- 50,000 ₪?

גם לחייב זה יש פתרון – הליכיו יתנהלו בפני רשם הוצאה לפועל ייעודי להליכי חדלות פירעון אשר לו סמכויות להורות על זימון ישיבה לגיבוש הסדר תשלומים עם הנושים. זהו הליך מהיר המצריך את הסכמת הנושים וככל שישנה הסכמה ניתנת לחייב ההזדמנות לסלק את חובותיו בפריסה הנוחה ותואמת את יכולתו הכלכלית.

אך פותחים בהליך פשיטת רגל ומה שלביו?

הן בהוצאה לפועל והן בבית המשפט השלום, על החייב להגיש בקשה למתן צו פתיחת הליכים, בקשת החייב הינה זהה בשני המקרים אך שלבי ההליך קצת שונים.

בקשת החייב לצו פתיחת הליכים תוגש למוסד הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (האפוטרופוס הכלכלי וכונס הנכסים הרשמי), ותוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה ולאחר שהממונה בחן את המסמכים ומצבו הכלכלי של היחיד יעביר תגובתו לערכאה הרלוונטית אשר בגדרה ימליץ האם להיעתר לבקשת החייב למתן צו לפתיחת הליכים וייתן הוראות מתאימות.

משמעות צו פתיחת הליכים הינה:

עם קבלת צו לפתיחת הליכים המומנה ימנה נאמן ליישום הליכי חדלות הפירעון. הנאמן יפעל מטעם הממונה ויהיה כפוף להוראותיו והנחיותיו. תפקידו של הנאמן הינו לגבש תשתית עובדתית הנדרשת לצורך מתן צו שיקום כלכלי לחייב, לנהל את נכסי קופת הנשייה ולפעול ליישומו של צו השיקום. במסגרת תפקידו, הנאמן  יבדוק את מצבו הכלכלי של היחיד ואת נסיבותיו אשר הובילו אותו למצבו ויגיש על כך דו"ח. הנאמן יכריע בתביעות החוב, יפעל לכינוס נכסי הנשייה וניהולם וכן יפקח על עמידתו של החייב בתנאי צו השיקום ובחובת התשלומים. הנאמן יפעל למימוש נכסי היחיד וחלוקתם בין הנושים.

מרגע קבלת צו לפתיחת הליכים על החייב לפנות לנאמן לצורך תיאום מועד לבדיקה ובירור מצבו הכלכלי. על החייב להגיש דו"ח דו-חודשי על הכנסות והוצאות ולשלם צו תשלומים קבוע אשר נקבע בהתאם ליכולתו הכלכלית.

החייב יהא רשאי לפתוח ו/או לנהל חשבון עו"ש בכל תאגיד בנקאי ובלבד שיפתח חשבון אחד בלבד שינוהל ביתרת זכות, ללא מתן אשראי, ללא שימוש בהמחאות ובכרטיסי אשראי. החייב יהא רשאי לחתום על הרשאות לחיוב חשבון ולעשות שימוש בכרטיס מגנטי לחיוב מידי (כרטיס דביט/דיירקט).

תוך 9 חודשים מיום קבלת צו לפתיחת הליכים על הנאמן להגיש חוות דעת המציגה את ממצאיו והמלצתו לצו שיקום. תוך 60 יום מחוות דעתו של הנאמן יגיש הממונה תכנית לשיקום כלכלי או המלצתו להפטר לאלתר.

בית המשפט יידון בחוות הדעת ובהמלצת הממונה בתום 12 חודשים מיום קבלת צו לפתיחת הליכים. דיון זה יתקיים בהשתתפות נציגי הכונ"ר, הנאמן והחייב. צו לשיקום כלכלי יורה על פריסת יתרת חובותיו של החייב עד 36 חודשים ובכפוף לשיקול דעת בית המשפט וניתן לקצרו או להאריכו כך שבסופו יינתן לחייב צו הפטר.

נראה כי בהליך פשיטת הרגל גלומים יתרונות רבים, שהעיקרי שבהם הוא קבלת צו ההפטר אשר פוטר את החייב מכל חוב בר הפטר, למעט חובות שההפטר אינו חייב עליהם כמפורט בסעיף 175 לחוק (תשלום עונשי, חוב שנוצר במרמה, חוב מזונות). הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוא ההליך היחיד שבסופו נמחקים החובות וזאת לאחר שהחייב הוכיח שעמד בכל דרישות ההליך.

חייב אשר יזכה להיפטר הוא חייב אשר עמד בצו התשלומים החודשי, הגיש דוחות על הכנסות והוצאות, המציא את מלוא המסמכים שנדרש ונהג בתום לב.

הגשת בקשה ללא  ייעוץ משפטי או בעזרת עורך דין אשר אינו מתמחה בהליכי חדלות פירעון יכול לגרום לחייב לנזקים קשים וסיכול הליך פשיטת הרגל.

משרדנו מתמחה בתחום דיני חדלות פירעון ונשמח להעניק לכם ליווי משפטי אישי ורגיש לאורך כל הדרך עד לקבלת הפטר, תוך ליווי צמוד בהקניית כלים להתנהלות כלכלית נכונה אשר תביא לעתיד כלכלי נקי מחובות.

פשיטת רגל לאדם פרטי

חובות עתק שהולכים ותופחים לצד התחייבויות תלויות ועומדות, יוצרים עבור האדם שצבר אותם חששות וטרדות המלווים אותו יום-יום. דא עקא – שהם לא יעלמו ולא ימחקו מעצמם אלא בנקודה בה יקום האדם, יטול אחריות על עצמו ועל הסמוכים על שולחנו וינקוט פעולות כדי לבלום את ההידרדרות ההרסנית שמגבירה קצב מרגע לרגע. זקוקים לסיוע משפטי בעת הליך פשיטת רגל אדם פרטי? מוזמנים לפנות אל עו"ד אתי פרץ-קינן.

פשיטת רגל אדם פרטי – מעטפת הגנה לחייב

מכלול ההתחייבויות אותן על החייב להשיב לנושיו והריביות שהן נושאות בצידן, אינם עומדים לבדם. לכל אלה יש להוסיף שכר דירה, תשלומי ארנונה, מים, חשמל, גז, הוצאות רכב, גני ילדים וחינוך, הלבשה והנעלה, הוצאות רפואיות משתנות והתחייבויות חודשיות נוספות שהן נגזרת של חיי משפחה נורמטיביים. רבים מוכנים להתמסר להליך ששמו "מחיקת חובות" אולם לא רבים יודעים כי מדובר למעשה בפשיטת רגל אדם פרטי, שאינו אלא הליך הבראה שמטרתו לאפשר לאדם פרטי שצבר חובות רבים שאין הוא מסוגל לפרוע אותם, הזדמנות לצאת לדרך חדשה. וזאת, תוך שהוא פורע את חובותיו בתנאים שנקבעים בהתאם למסוגלותו ושם קץ לפלונטר המתמשך של חובות ורדיפה של מערכת ההוצאה לפועל ומנגנוני הגבייה שהיא מפעילה עליו.

חוק חדלות פירעון החדש

בחודש ספטמבר 2019 נכנסה לתוקפה הרפורמה בחוק חדלות פירעון, שהכניסה שינויים מהותיים וחדשניים בדיני חדלות הפירעון הישנים. מטרת העל של חוק חדלות פירעון החדש היא לסייע בשיקום כלכלי וחברתי של יחידים שצברו את חובותיהם באורח שאינו תוצאה של מעשה מירמה, והם נקיי כפיים. החוק החדש יאפשר לאדם פרטי המצוי בהליך פשיטת רגל להימנע מן הסטיגמה שהחברה של ימינו מצמידה לפושטי רגל, ולהשתלב בתהליך שיקום כלכלי שבסיומו יקבל צו הפטר, חובותיו יופטרו, יוסרו מעליו ההגבלות ויפתח בפניו עתיד של התנהלות פיננסית בריאה. בחסות החוק החדש, הפך הליך פשיטת רגל אדם פרטי לחלון הזדמנויות בלתי-חוזר. כדי שבקשות החייב יתקבלו וישתפרו סיכוייו לקבל את ההפטר המיוחל והוא יהנה מהליך ההבראה בחסות חוק חדלות פירעון החדש, דרוש לו ליווי של עו"ד אתי פרץ-קינן העוסקת בליווי יחידים בפשיטת רגל ובקיאה ברפורמה על-פי החוק החדש.